Deaw เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 1-13

Deaw เดี่ยวไมโครโฟน

Deaw เดี่ยวไมโครโฟน  อุดม แต้พานิช ตลกเดี่ยวไมโครโฟนกลับมาระบายความอัดอั้นตันใจบนเวที ตั้งแต่ประสบการณ์ตรวจต่อมลูกหมาก จนถึงเรื่องประหลาดในงานศพ ด้วยลีลาท่าทีที่ทุกคนคุ้นเคย

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 1

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 2

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 3

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 4

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 5

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 6

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 7

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 8

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 9

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 10

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 11

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.1

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.2

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.3

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.4

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.5

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.6

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.7

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.8

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.9

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.10

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.11

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 12.12

เดี่ยวไมโครโฟน ตอนที่ 13